children818 logo
children818

醫生簡介

司徒達燕醫生

小兒外科專科醫生

 • 尚至醫療小兒外科總監

 • 香港中文大學名譽臨床助理教授

 • 英國諾定咸大學內外全科醫學士
 • 愛丁堡皇家外科醫學院小兒外科院士
 • 香港外科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士 (外科)

通常駐診醫院

 • 嘉諾撒醫院
 • 養和醫院
 • 明德國際醫院
 • 港怡醫院
 • 香港港安醫院–司徒拔道
 • 香港浸信會醫院
 • 聖保祿醫院
 • 聖德肋撒醫院
 • 仁安醫院