children818 logo
children818

體智及行為發展

熊偉權

教育心理學家

  • 加拿大皇后大學科學及文學學士
  • 香港中文大學學位教師教育文憑
  • 加拿大阿爾伯塔大學教育心理學碩士
  • 香港心理學會註冊教育心理學
  • 香港註冊教師