children818 logo
children818

體智及行為發展

劉偉健博士

物理治療師

  • 香港理工大學哲學博士
  • 香港理工大學醫療護理學碩士
  • 香港理工大學物理治療學(榮譽)學士
  • 香港浸會大學物理治療針灸文憑
  • 香港註冊物理治療師